Okutulan Dersler

DERSLER 1. SINIF 2. SINIF 3. SINIF 4. SINIF 5. SINIF
SARF Emsile, Bina,

Maksûd, İzzî

—   ­—-   — —   ­—-   — —   ­—-   — —   ­—-   —
NAHİV Avâmil, Ecrûmiye Şerhi, İzhar Şerhu’l-Muğnî,

Katru’n-Nedâ

Suyûtî, İbn Akil Kavâidü’l-Î’râb,

Molla Câmî

Molla Câmî
TEFSİR Celâleyn

(1.-4. Cüzler Arası)

el-Fütuhâtü’l-İlâhiyye

(5.-10. Cüzler Arası)

el-Fütuhâtü’l-İlâhiyye

(11.-15. Cüzler Arası)

Nesefî

(16.-25. Cüzler Arası)

Beyzâvî

(26.-30. Cüzler Arası)

HADİS Mişkâtü’l-Mesâbîh

(Kitâbü’t-Tahâre- Kitâbü’s-Salâh)

Sahîh-i Müslim (Kitâbü’s-Salâh sonrası) Sahîh-i Müslim Sahîh-i Müslim Sahîh-i Müslim
FIKIH Nûru’l-Îzâh İhtiyâr

(İbâdât)

İhtiyâr

(Muâmelât-Münâkehât)

İhtiyâr

(Ukûbât)

Hidâye

(İbâdât)

KAVÂİD —   —-   — —   —-   — —   —-   — el-Vecîz

(A.Zeydân)

el-Vecîz

(A.Zeydân)

HADİS USÛLÜ —   —-   — el-Manzûmetü’l-Beykûniyye —   —-   — —   —-   — —   —-   —
FIKIH USÛLÜ —   —-   — —   —-   — el-Veciz,

el-Medhal

—   —-   — —   —-   —
MANTIK —   —-   — —   —-   — —   —-   — Muğni’t-Tullâb

(Îsâgocî Şerhi)

—   —-   —
BEYAN- MEÂNÎ-BEDÎ’ —   —-   — —   —-   — —   —-   — —   —-   — Telhis-Cevâhiru’l-Belâğa
USÛL-Ü FETVÂ —   —-   — —   —-   — —   —-   — Usûlü’l-Fetvâ

(Taki Osmânî)

—   —-   —
MEKÂSIT —   —-   — —   —-   — —   —-   — —   —-   — Mekâsidü’ş-Şerîa

(Tâhir b. Aşûr)

AKÂİD —   —-   — —   —-   — —   —-   — —   —-   — Şerhu’l-Akâid

(Teftezâni)