MUHTEREM ABDULLAH SERT HOCAMIZIN İŞRAFIYLA “MARİFET YOLU” KİTABININ MÜZAKERESİ YAPILDI

Suffe Meclisi İslâmî İlimler Merkezi öğrencilerinin oluşturduğu MÜSÂDEME-İ EFKÂR KİTAP TAHLİL-İNŞÂ VE TERKİP TOPLULUĞU, Ahmed er-Rifâî’nin “Marifet Yolu” kitabının müzakeresini gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz günlerde Muhterem Abdullah Sert Hocamızın da teşrifiyle Düzce-Balıklı Yaylasında yaptığımız doğa-çadır kampındaki hasbihalde, Abdullah Sert Hocamızın tavsiyesi üzerine okumaya başladığımız Ahmed er-Rifâî’nin Marifet Yolu (el-Burhânü’l-müeyyed) isimli kitabın Abdulah Sert Hocamızın da işrafıyla müzakere ve tahlilini yaptılar.

Ağırlıklı olarak “tasavvuf-fıkıh, şeriat-tarikat, fukahâya hurmet, zâhir ve bâtında şeriat ” gibi “kitap ve sünnet çerçevesinde tasavvuf konuları ve şeriat dairesinde tarikatın temel esaslarının” ele alındığı kitap, karşılıklı soru-cevap ve anekdotlar üzerinden tahlil edildi ve önemli noktalar vurgulandı.

Özellikle Abdullah Sert hocamızın yaptığı ilave ve verdiği önemli bilgiler muvacehesinde kitabın istifade imkanı artırılmaya çalışıldı.

Bir sonraki kitap tahlil ve müzakeresi yine Abdullah Sert hocamızın aynı konu çerçevesinde tavsiye ettiği Ahmed er-Rifâî’nin “Hak Yolcusunun Düsturları” kitabı ile devam edecek olup iki hafta sonra inşâallah Abdullah Sert Hocamızın da iştirak ve işrafıyla mükazere ve tahlili yapılacaktır.

Yorum Yap